Warning: Undefined array key "vg_theme" in /customers/c/0/0/gzvneptunus.be/httpd.www/templates/vg_metromobile/index.php on line 51 Warning: Undefined array key "vg_bgimage" in /customers/c/0/0/gzvneptunus.be/httpd.www/templates/vg_metromobile/index.php on line 55 Waar wij voor staan

Missie en Visie

Beleidsplan GZVN

 1. De missie van GZVN


De missie van GZVN die door haar stichters bepaald werd en neergeschreven is in Art 3 van de statuten van de VZW luidt als volgt:

“De vereniging heeft tot maatschappelijk doel de beoefening van de watersport, in al zijn vormen, te ontwikkelen en te organiseren, diensten te verlenen aan de leden met als uitgangspunt het welzijn en de uitbouw van de watersport, de belangen van de leden te verdedigen, de watersport te promoten en de beoefening ervan te bevorderen teneinde bij te dragen aan de lichamelijke opvoeding. Om dit doel te verwezenlijken kan de vereniging alle middelen aanwenden.”

Deze missie vormt de bestaansreden van GZVN. Het is enkel de algemene vergadering die, via een wijziging van de statuten, de missie van de club kan bijsturen.

 

 1. De visie als kernwaarden voor het realiseren van de missie

 

Om onze missie te kunnen realiseren is er een duidelijke visie nodig. In deze visie beschrijven we de kernwaarden van onze club, we benoemen waarin wij uitzonderlijk goed willen zijn. We omschrijven hier welke algemene waarden wij belangrijk vinden en hoe wij ons hiermee willen onderscheiden van andere clubs. Onze visie zal bepalen waarom een sporter al dan niet voor onze club zal kiezen.

Art 3 van de statuten kent aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid toe om via het bepalen van de visie de interpretatie aan de missie te geven.

De Raad van Bestuur wil haar missie realiseren via de definitie van de vijf volgende kernwaarden:

  1. Loyaliteit en fierheid t.o.v. de club is een voorwaarde voor de individuele ontplooiing 
  2. Technische kwaliteit en individuele mogelijkheden zijn prioritair
  3. Een werking in twee dimensies
  4. De zwemsport op elk niveau is een democratisch recht
  5. Deugdelijk bestuur

Deze kernwaarde omschrijft de basiswaarde waarvan elk clublid doordrongen moet zijn om binnen GZVN maximaal tot ontplooiing te kunnen komen. Elk clublid hoort fier te zijn en loyaal ten overstaan van zijn club en haar leden. Loyaliteit reikt hierbij veel verder dan eerlijkheid, het betekent dat ieder individu op een actieve wijze de waarden van GZVN en haar leden zal verdedigen. Wij zijn er van overtuigd dat de individuele ontplooiing slechts maximaal kan zijn wanneer deze kadert binnen een hechte groepsband.

GZVN hecht een uitzonderlijk belang aan de technische kwaliteit van de sportbegeleiding. Deze technische begeleiding is steeds afgestemd op de individuele mogelijkheden van de sporter. Elke sporter van GZVN, ongeacht zijn zwemdiscipline of niveau, heeft recht op een optimale sporttechnische ondersteuning.

GZVN voert een tweesporenbeleid waarbij een zo breed mogelijke horizontale basis een mogelijke investering vormt voor de kwalitatieve prestatie of verticale doorstroming. Via deze brede basis, waarbij zowel de instroom alsook de niet competitieve sportbeoefening steeds op peil gehouden wordt, willen wij het succes voor topprestaties op lange termijn verzekeren.

GZVN legt zich de maatschappelijke verplichting op om de zwemsport in al zijn geledingen en op elk niveau betaalbaar te houden voor de modale burger. Zowel aan de recreatieve zwemmer, een beginnende atleet als de gevorderde topsporter wil de club een omkadering met de beste prijs/kwaliteit verhouding bieden.

Een deugdelijk bestuur vormt de vijfde kernwaarde waarin wij ons willen onderscheiden. Via een constructieve dialoog staan wij open voor elke verandering die een meerwaarde voor de club of haar leden kan brengen. Vrijwilligerswerk is binnen het bestuurskader van GZVN niet vrijblijvend. Elk lid, dat binnen een bestuursorgaan een verantwoordelijkheid aanvaardt, neemt deze taak ter harte. Ook geloven wij dat een vlotte communicatie tussen de verschillende bestuursorganen en de leden onderling bijdraagt tot het voorkomen van misverstanden.

 

 1. De Doelstellingen

Door het definiëren van onze vijf kernwaarden hebben we onze visie beschreven. Onze visie verduidelijkt “HOE” we onze missie willen vervullen.

Door het bepalen van goed omschreven doelstellingen willen wij verduidelijken “WAT” we concreet willen bereiken. De doelstellingen zijn dan ook een opsomming van vatbare objectieven die we met de club willen realiseren binnen een vooropgestelde termijn. Sommige van onze doelstellingen hebben een blijvend karakter en zijn als dusdanig onbereikbaar. Zij vallen onder de categorie “niets is ooit verworven” en vragen dan ook onze permanente aandacht.

Doelstelling m.b.t. de loyaliteit en de fierheid t.o.v. de club en haar leden

“Elke zwemmer moet overtuigd zijn dat zijn optimale individuele ontplooiing slechts mogelijk is wanneer de groep maximaal wordt gestimuleerd en dat persoonlijke voorrechten ten nadele van de groep of een ander sporter onbespreekbaar zijn.”

Doelstellingen m.b.t. de kernwaarde “technische kwaliteit”

-    “De interne technische coördinatie moet leiden tot een geïntegreerde visie met duidelijke objectieven per doelgroep en een gestandaardiseerde methode om deze sportieve objectieven te bereiken.”

-    “Elke vergunninghouder zal individueel gevolgd worden en permanent op de hoogte zijn van de individuele progressie die vooropgesteld wordt. Voor de niet competitiezwemmers zullen de objectieven periodiek met de doelgroep besproken worden.”

Doelstelling m.b.t. de werking in twee dimensies

-    “Er wordt voor de nodige kwalitatieve instroom gezorgd, door het organiseren van testdagen en het vooraf bepalen van de testcriteria.”

-    “D.m.v. het opstellen van een jeugdplan wordt de brede basis optimaal zwemtechnisch opgeleid om, eenmaal in competitiefase, via doorgedreven training te kunnen doorstoten naar de top.

Doelstelling m.b.t. de visie “zwemmen is een democratisch recht”

 “We willen elke zwemmer gedurende zijn gehele zwemloopbaan op elk niveau een betaalbare sportbeoefening aanbieden.”

Doelstelling m.b.t. de visie van het “deugdelijk bestuur”

“Binnen alle bestuursdomeinen willen we tot de best georganiseerde clubs van de Vlaamse Zwemliga behoren.”